การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติในหัวข้อ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน" เป็นการประชุมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนบัณฑิตระดับอุดมศึกษาได้มานำเสนอ แลกเปลียนองค์ความรู้ที่ได้จากการทำงานวิจัย การทดลอง และการนำทฤษฎีทางการศึกษาไปปฏิบัติ การประชุมวิชาการทางการศึกษาครั้งนี้ หรือ DRLE เป็นการจัดประชุมครั้งที่ 8 โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวาง โปรแกรมสำหรับการประชุมประกอบไปด้วย การบรรยายพิเศษโดยแขกรับเชิญ และการนำเสนอผลงาน ตลอดจนมีการมอบรางวัล Best Paper Awards ให้แก่ผู้นำเสนอโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณา
คณะกรรมการดำเนินงานจึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทคัดฉบับเต็มเพื่อนำเสนอ ภายใน วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561  

ขั้นตอนการส่งบทความ คลิกที่นี่ 

ส่งผลงานผ่านระบบ easychair  คลิกที่นี่

ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนออนไลน์ (พร้อมแนบเอกสารการชำระเงิน) คลิกที่นี่

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ คลิกที่นี่

คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ คลิกที่นี่ 

 

ป้าย.รศ.ยืน 

 กำหนดการ

วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับเต็ม

ฉบับย่อ และโปสเตอร์

20 เม.ย. 2561

ขยายเวลา 

 30 เม.ย. 2561

วันสุดท้ายของการแจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม

ฉบับย่อและโปสเตอร์

30 เม.ย. 2561

ขยายเวลา 

15 พ.ค. 2561

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม

ฉบับย่อและโปสเตอร์ที่แก้ไขแล้ว

4 พ.ค. 2561

ขยายเวลา 

20 พ.ค. 2561 

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน

4 พ.ค. 2561

ขยายเวลา 

20 พ.ค. 2561 

วันนำเสนอบทความ   

31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561

วันศึกษาดูงานแหล่งมรดกโลก * (ยกเลิก)

2-3 มิ.ย. 2561

 

หมายเหตุ  ยกเลิกกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งมรดกโลก

** ผู้จัดการประชุมจะส่งใบตอบรับบทความ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายกับส่วนงานของท่านภายในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561